Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen ‘De zonnepanelenwasser’ en de klant. Eventuele afwijkingen van onze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Indien één of meerdere van de bepalingen in onze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van onze algemene voorwaarden van toepassing. ‘De zonnepanelenwasser’ en de klant zullen ten doel de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht te nemen en waar mogelijk na te streven. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn van ondergeschikt belang ten opzichte van de hier beschreven voorwaarden van ‘De zonnepanelenwasser’. ‘De zonnepanelenwasser’ behoud zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen.

Offertes en aanbiedingen

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) elektronisch en/of telefonisch gedaan.

Alle offertes die gedaan worden door ‘De zonnepanelenwasser’ zijn vrijblijvend, en gelden voor het aangegeven termijn van 1 maand, tenzij anders vermeld op de offerte. De klant is aan de offerte gebonden indien ‘De zonnepanelenwasser’ schriftelijk een bevestiging heeft ontvangen.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ‘De zonnepanelenwasser’ zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Een samengestelde prijsopgave verplicht ‘De zonnepanelenwasser’ niet tot het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden met de daarbij behorende vergoeding. Indien de aanvaarding door ‘De zonnepanelenwasser’ afwijkt van de offerte, is ‘De zonnepanelenwasser’ niet gebonden en kan de overeenkomst van zijn zijde uit nietig verklaren.

De prijzen in onze aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Aan de door de ‘De zonnepanelenwasser’ verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

De afgegeven offerte is niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten. Indien de klant opdracht geeft voor een jaarlijkse reiniging op dezelfde locatie mag ‘De zonnepanelenwasser’ zonder vermelding een indexering van 5% per kalenderjaar berekenen t.o.v. het eerder overeengekomen bedrag.

De door ‘De zonnepanelenwasser’ bij de offerte versterkte gegevens zijn informatief en hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden. Ook niet ten aanzien van de rendementsverhoging van het gereinigde object.

Prijzen

Indien de werkzaamheden betreffen het reinigen van zonnepanelen door ‘De zonnepanelenwasser’ dan is de prijs van de werkzaamheden gebaseerd op het aantal opgegeven zonnepanelen dat de locatie bevat en/of de oppervlakte per m2 daarvan, ervan uitgaande dat een standaard zonnepaneel een oppervlakte telt van 1,65 m2 indien blijkt dat de oppervlakte van de te reinigen zonnepanelen bij de klant hiervan afwijkt mag ‘De zonnepanelenwasser’ het geoffreerde bedrag procentueel aanpassen voor de facturatie aan de werkelijke te reinigen oppervlakte per paneel.

Indien de werkzaamheden betreffen het reinigen van zonnepanelen met gebruikmaking van de reinigingsmachine voor zonnepanelen, dan factureert ‘De zonnepanelenwasser’ achteraf aan de hand van de daadwerkelijke oppervlakte van het te reinigen panelen. Mocht deze oppervlakte groter zijn dan vooraf door de klant aangegeven, dan geldt de daadwerkelijke oppervlakte. ‘De zonnepanelenwasser’ is dan gerechtigd om aan de klant een aanvullend bedrag procentueel t.o.v. de originele opdracht in rekening te brengen.

De prijsopgave in de offerte is gebaseerd op een normale vervuiling van zonnepanelen bij ernstige vervuiling waarbij de zonnepanelen niet in één normale werkgang voldoende gereinigd kunnen worden zal een meerprijs van 50% doorberekend worden. Dit dient bij aanvang van de werkzaamheden kenbaar gemaakt te worden door ‘De zonnepanelenwasser’ aan de klant als deze het constateert bij uitvoering.

Indien de werkzaamheden betreffen het gebruik van de hoogwerker zonder gebruikmaking van de reinigingsmachine voor zonnepanelen, is de prijs van de werkzaamheden gebaseerd op de inhoud en de duur van de door ‘De zonnepanelenwasser’ te verrichten werkzaamheden. Indien de werkzaamheden betreffen het gebruik van de hoogwerker voor overige werkzaamheden dan zal ‘De zonnepanelenwasser’ vooraf aan de klant een vaste prijs afgeven of factureren op basis van uurtarief, kilometervergoeding en overige gemaakte kosten door ‘De zonnepanelenwasser.

 Uitvoering van de overeenkomst

Voorafgaand aan de werkzaamheden komen ‘De zonnepanelenwasser’ en de klant vooraf een datum en tijd overeen.

Uitvoering van de overeenkomst zal door ‘De zonnepanelenwasser’ naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De gegevens en informatie die de klant aan ‘De zonnepanelenwasser’ verstrekt, zal ‘De zonnepanelenwasser’ zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

‘De zonnepanelenwasser’  is niet gehouden om de werkzaamheden binnen een bepaalde tijd uit te voeren. Mededelingen die hieromtrent door ‘De zonnepanelenwasser’ aan de klant zijn gedaan, zijn slechts indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. ‘De zonnepanelenwasser’ heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. In de voorwaarden kan opgenomen worden dat u niet verplicht bent tot uitvoering van de volgende fase zolang de klant de factuur niet heeft betaald.

De offerte voor het reinigen van zonnepanelen heeft enkel betrekking op een dakhelling van maximaal 45 graden bij zonnepanelen die aaneengesloten (zonder tussen spleet) en 20 graden bij zonnepanelen die met een klemsysteem zijn bevestigd waar zich tussen panelen een luchtspleet bevind van minimaal 4MM.

De klant dient er zorg voor te dragen dat de panelen op de schuren/daken waar de panelen gevestigd zijn goed toegankelijk zijn. Er dient een doorgang van 3m rond de schuren beschikbaar te zijn, zodat de robot op de panelen geplaatst kunnen worden met een hoogwerker. ‘De zonnepanelenwasser’ is niet aansprakelijk wanneer de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd doordat de locatie niet goed toegankelijk is.

De klant dient er zorg voor te dragen dat de panelen vrij zijn van obstakels, zoals takken en bladeren. ‘De zonnepanelenwasser’ is nooit aansprakelijk voor enige schade welke ontstaat door de aanwezige obstakels tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast is ‘De zonnepanelenwasser enkel verplicht zonnepanelen te reinigen die deugdelijk en vlak, dus zonder hoogteverschillen zijn gemonteerd.  

‘De zonnepanelenwasser’ kan niet garanderen dat de panelen bij ernstige vervuiling schoon opgeleverd worden. ‘De zonnepanelenwasser’ wast normaliter eenmalig over de panelen heen. Bij betaling van een meerprijs kunnen de panelen vaker gewassen worden.

De uitvoering van de overeenkomst kan niet plaatsvinden indien ‘De zonnepanelenwasser’ constateert dat er ongeschikte weersomstandigheden zijn (zware regenval, veel wind, hagel, onweer, extreme hitte of andere factoren). In deze gevallen zal ‘De zonnepanelenwasser’ de werkzaamheden op een nader overeen te komen tijdstip uitvoeren.

Indien er voorafgaand aan de werkzaamheden al schade is aan de panelen is de klant verplicht dit tijdig voor aanvang gemeld te hebben. ‘De zonnepanelenwasser’ is niet aansprakelijk voor de al aanwezige schade, ook is ‘De zonnepanelenwasser’ niet aansprakelijk indien de schade verergert tijdens  de werkzaamheden.

De klant is verantwoordelijk voor het tijdig aan ‘De zonnepanelenwasser’ verstrekken van informatie waarvan ‘De zonnepanelenwasser’ aangeeft dat deze noodzakelijk is, of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de klant de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan ‘De zonnepanelenwasser’ heeft verstrekt, heeft ‘De zonnepanelenwasser’ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

‘De zonnepanelenwasser’ kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld door de klant voor directe schade die is toegebracht aan personen, gebouwen, inventaris en andere zaken die rechtstreeks een gevolg zijn van de tekortkoming en/of onrechtmatig handelen door ‘De zonnepanelenwasser’. ‘De zonnepanelenwasser is dus nimmer aansprakelijk voor welke vorm van indirecte schade dan ook, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

‘De zonnepanelenwasser’ is niet aansprakelijk voor geleden schade aan zonnepanelen of onderconstructie indien deze niet over de gehele oppervlakte zijn bestand of voldoende zijn ondersteund tegen de neerwaartse druk van de reinigingsrobot. De te reinigen panelen dienen technisch in orde te zijn en over de gehele oppervlakte draagkrachtig genoeg te zijn om binnen de gestelde doorbuigingsgrenzen van de zonnepanelen de in te zetten reinigingsmachine te kunnen dragen. ‘De zonnepanelenwasser’ is in geen geval aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan ten gevolge van het verrichten van werkzaamheden aan de zonnepanelen dan wel andere objecten dat technisch niet in orde is. Wanneer ‘De zonnepanelenwasser’ zelf schade leidt doordat de panelen dan wel andere objecten/gebouwen technisch niet in orde zijn, dan zal hij deze schade op de klant kunnen verhalen.

Iedere aansprakelijkheid van de klant voor door ‘De zonnepanelenwasser’ aangebrachte schade is beperkt tot het bedrag van de uitkering door de aansprakelijkheidsverzekering van ‘De zonnepanelenwasser’. Voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van  ‘De zonnepanenwasser’ om welke reden dan ook niet tot uitkering zou overgaan, en de aansprakelijkheid is aangetoond dan is de aansprakelijkheid van ‘De zonnepanelenwasser’ voor schade beperkt tot 4x het bedrag exclusief BTW dat in het voorafgaande kalenderjaar door ‘De zonnepanelenwasser’ aan de klant is gefactureerd;

‘De zonnepanelenwasser’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook die kan ontstaan aan de bestrating, ondergrond en ondergelegen leidingwerk of bouwwerk door de uitgevoerde werkzaamheden of door het gebruikte materieel van ‘De zonnepanelenwasser’.

Betaling

Betaling door de klant dient te geschieden in euro’s, binnen 14 dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van ‘De zonnepanelenwasser’ om bij het aangaan van de Overeenkomst een aanbetaling te bedingen.

Betaling dient plaats te vinden door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op het IBAN-bankrekening van ‘De zonnepanelenwasser’.

Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingstermijnen niet op.

Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is vanaf de datum van opeisbaarheid tot aan de datum van algehele betaling, wettelijke rente verschuldigd met een minimum van 6%.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van ‘De zonnepanelenwasser’ met betrekking tot de invordering van de aan ‘De zonnepanelenwasser’ verschuldigde en niet-tijdig betaalde bedragen, komen voor rekening van de klant. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door ‘De zonnepanelenwasser’ gemaakte proceskosten. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is de klant gehouden tot betaling van een boete, die wordt gesteld op 20% van het verschuldigde bedrag van de gemaakte proceskosten met een minimum van € 500,-, ook wanneer slechts één of meerdere schriftelijke aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden.

Opschorting en ontbinding

Indien één van de onderstaande situaties zich voordoet, heeft ‘De zonnepanelenwasser’ het recht om zonder verplichtingen tot de klant de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Dit door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van ‘De zonnepanelenwasser’om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen:

De klant voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit;

De klant is in staat van faillissement verklaard of er is een verzoek daartoe bij de rechtbank ingediend.

Er is beslag of wordt beslag gelegd op de bezittingen en gronden van de klant voor of tijdens de uitvoering van opdracht door ‘De zonnepanelenwasser’.

Indien zich één van de hierboven genoemde omstandigheden voordoet aan de kant van de klant, zijn alle vorderingen van ‘De zonnepanelenwasser’ per direct volledig opeisbaar en zal ‘De zonnepanelenwasser’ het recht hebben om alle overeenkomsten met de klant te ontbinden, zonder verplichting tot eventuele schadevergoeding jegens de klant.

Indien zich één van de hierboven onder genoemde omstandigheden voordoet aan de kant van de klant, dan is de klant verplicht alle medewerking te verlenen aan ‘De zonnepanelenwasser’ indien ‘De zonnepanelenwasser’ de aan hem toebehorende voertuigen, machines, apparaten en hulpmiddelen terughaalt of doet terughalen van de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

‘De zonnepanelenwasser’ kan de opdracht geheel of gedeeltelijk ontbinden indien blijkt bij uitvoering dat de werkzaamheden niet voldoen aan de volgende eisen: De zonnepanelen  die zonder tussen spleet gemonteerd zijn geplaatst op dakhellingen van >25 graden en >20 graden bij zonnepanelen die met een klemsysteem zijn bevestigd waar zich tussen panelen een luchtspleet bevind van minimaal 4MM.

‘De zonnepanelenwasser’ kan de opdracht geheel of gedeeltelijk ontbinden indien blijkt bij uitvoering dat de te reinigen zonnepanelen niet deugdelijk en vlak, dus zonder hoogteverschillen zijn gemonteerd t.o.v. van omringende zonnepanelen.

Afronding

De klant dient de panelen of werkzaamheden na beëindiging van ‘De zonnepanelenwasser’ onmiddellijk te controleren op eventuele gebreken en dit indien nodig binnen 2 dagen na ontdekking, schriftelijk te melden bij ‘De zonnepanelenwasser’. De melding door de klant dient een zo goed mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat ‘De zonnepanelenwasser’ hierop kan reageren. De klant dient ‘De zonnepanelenwasser’ in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken en zo nodig actie te kunnen nemen.

Indien blijkt dat de uitvoering van de werkzaamheden voor ‘De zonnepanelenwasser’ tijdelijk of blijvend redelijkerwijze geheel of gedeeltelijk niet mogelijk zijn ten gevolge van gezondheid of ziekte van ‘De zonnepanelenwasser’ ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of door andere al dan niet zakelijke omstandigheden heeft ‘De zonnepanelenwasser’ het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Op alle overeenkomsten tussen ‘De zonnepanelenwasser’ en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen ‘De zonnepanelenwasser’ en de klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de een bevoegde rechter van de Rechtbank.

‘De zonnepanelenwasser’ is gemachtigd om van het te reinigen oppervlak en aangrenzende omgeving foto’s te maken voor eigen gebruik ter documentatie of voor promotiedoeleinde voor de website of vermelding in foldermateriaal t.b.v. ‘De zonnepanelenwasser’. indien dit niet gewenst is door de klant dient dit te worden aangeven voor publicatie. Indien gewenst door de klant kan ter alle tijden de weergegeven informatie worden verwijderd van de website.